Įmonės rekvizitai:                                                                                       Skubi pagalba:
Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“                                               Įvykus vandentiekio avarijai: Tel. (8448) 52256                                            
Medelyno g. 41, Noriškių k.
LT-90103  Plungės r.                                                                                 Įvykus nuotekų tinklų avarijai: Tel. (8448) 44243
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre                     
Kodas   169845485                                                                                   Avarinė tarnyba dirba : nuo 7:00 - 19:00 val.
PVM mokėtojo kodas LT 698454811
Tel.  (8448) 51641                                                                                    Skaitiklių rodmenų perdavimas ir abonentų konsultacija:
Faks. (8448) 51483
El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai                                                                    Tel. (8448) 53613,  (8 612) 13041

 
Pradžia

PostHeaderIcon Laikraštis „Plungės žinios“ rašo...

At­sa­kin­gas bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mas – kiek­vie­no pa­rei­ga

 

2017-07-04

 

http://www.pzinios.lt/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/20170705_aplinka/215851-1-lit-LT/20170705_aplinka_medium.jpg

Šian­dien su ap­lin­ko­sau­ga su­si­ję klau­si­mai tam­pa vis la­biau ak­tu­a­lūs. Ne­re­tai su­si­du­ria­ma su gam­tos prie­žiū­ra ir (ne)at­sa­kin­gu po­žiū­riu į ap­lin­ką, kai ten­ka kal­bė­ti ir apie bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mą. Kaip šis klau­si­mas spren­džia­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je? Ko­kius spren­di­mus pri­ima mū­sų mies­to ir kai­mų gy­ven­to­jai, kai no­ri su­si­tvar­ky­ti bui­ty­je su­si­kau­pu­sias nuo­te­kas? At­sa­ky­mų pa­ban­dė­me ieš­ko­ti kal­bin­da­mi šio­je sri­ty­je dir­ban­čius spe­cia­lis­tus.

Plun­gė ple­čia nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­mą
Bui­ti­nės at­lie­kos pa­pras­tai tvar­ko­mis tri­mis bū­dais: pa­ti­ki­ma tai da­ry­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jui, įsi­ren­gia­ma nuo­te­kų duo­bė ar­ba nuo­te­kų va­lyk­la. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je šią sri­tį pri­žiū­ri UAB „Plun­gės van­de­nys“. Kaip mi­nė­jo ben­dro­vės vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Ar­vy­das Jur­kai­tis, apie 98 proc. Plun­gės mies­to ir apie 71 proc. ra­jo­no gy­ven­to­jų yra pri­si­jun­gę prie cen­tra­li­zuo­tos nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­mos. Tai be­ne efek­ty­viau­sia prie­mo­nė tin­ka­mai tvar­ky­ti na­mų ūkiuo­se su­si­kau­pian­čias bui­ti­nes nuo­te­kas. Cen­tra­li­zuo­tas bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mas pa­rem­tas dar­nia veik­la – nuo­te­kos su­ren­ka­mos tin­klais ir iš­va­lo­mos nuo­te­kų va­lyk­lo­se. Pas­ta­rų­jų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ne­ma­žai. „Bui­ti­nių nuo­te­kų va­lyk­los yra Var­ka­liuo­se (Plun­gės mies­to, prie jų pri­jung­ti ir Bab­run­go bei Prū­sa­lių, Kau­šė­nų nuo­te­kų tin­klai), Sta­ne­liuo­se, Stal­gė­nuo­se, Mi­la­šai­čiuo­se, Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Žli­bi­nuo­se, Kan­tau­čiuo­se, Al­sė­džiuo­se, Ša­tei­kiuo­se, Nar­vai­šiuo­se, Alek­san­dra­ve, Pla­te­liuo­se, Kar­klė­nuo­se ir Ku­liuo­se, iš vi­so jų – 14. Ne­pri­si­jun­gę prie nuo­te­kų sis­te­mos ar ten, kur jos nė­ra, gy­ven­to­jai pri­va­lo tvar­ky­ti nuo­te­kas in­di­vi­du­a­liai: vie­ti­nė­se nuo­te­kų va­lyk­lo­se ar iš­ve­ža­muo­se re­zer­vu­a­ruo­se. Tiks­lios in­di­vi­du­a­laus nuo­te­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos kol kas nė­ra“, – si­tu­a­ci­ją, kaip tvar­ko­mos nuo­te­kos mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je, ko­men­ta­vo A. Jur­kai­tis.


Kaip ir mi­nė­jo „Plun­gės van­de­nų“ in­ži­nie­rius, vis­gi ne vi­si gy­ven­to­jai nau­do­ja­si cen­tra­li­zuo­ta sis­te­ma. To­kiu at­ve­ju nuo­te­kų tvar­ky­mui pa­si­ren­ka­mos ki­tos al­ter­na­ty­vos – pa­si­rū­pi­na­ma įsi­reng­ti nuo­te­kų duo­bę-re­zer­vu­a­rą ar nuo­te­kų va­lyk­lą. Ar tai tin­ka­mas spren­di­mas? A. Jur­kai­čio ma­ny­mu, jei yra ga­li­my­bė jung­tis prie cen­tra­li­zuo­tos at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos, rei­kė­tų ja pa­si­nau­do­ti, nes ta­da ne­rei­kia rū­pin­tis su­si­kau­pu­sių at­lie­kų iš­ve­ži­mu. Be to, vie­ti­nės va­lyk­los įren­gi­mas dau­gu­ma at­ve­jų bū­na bran­ges­nis už pri­si­jun­gi­mą prie nuo­te­kų sis­te­mos. „Vie­ti­nes va­lyk­las siū­ly­čiau nau­do­ti tik ten, kur nė­ra cen­tra­li­zuo­tų tin­klų ir ar­ti­miau­siu me­tu jų įreng­ti ne­nu­ma­to­ma“, – sa­ko spe­cia­lis­tas.
Pa­sak A. Jur­kai­čio, ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad dar daug kur kai­muo­se ne­ga­li­ma jung­tis prie cen­tra­li­zuo­tų tin­klų, nes jų tie­siog nė­ra. Kaip pa­ste­bi in­ži­nie­rius, jei to­kia ga­li­my­bė yra, di­džio­ji da­lis gy­ven­to­jų no­riai pri­si­jun­gia prie cen­tra­li­zuo­tos sis­te­mos, ta­čiau kai ku­rie vis­gi ne­su­pran­ta, kad gam­tos ter­ši­mas at­si­grę­žia prieš juos pa­čius ir jų vai­kus. „Šiuo me­tu ra­jo­ne ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie nuo­te­kų tin­klų dar tu­ri apie 300 na­mų ūkių, ta­čiau pa­na­šiai pu­sė jų gy­ven­to­jų dir­ba už­sie­ny­je ir nuo­lat ne­gy­ve­na, da­lis ne­tu­ri įsi­ren­gę net tu­a­le­tų ar vo­nių“, – pro­ble­mas, su ku­rio­mis ten­ka su­si­dur­ti, dės­to pa­šne­ko­vas.
Vis­gi svei­kin­ti­na tai, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­ma nuo­la­tos ple­čia­ma. 2013 me­tais pa­sta­ty­tos nuo­te­kų va­lyk­los ir įreng­ti tin­klai Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Ku­liuo­se, Ša­tei­kiuo­se, Al­sė­džiuo­se. 2018–2019 m. nu­ma­to­ma įreng­ti nuo­te­kų tin­klus Glau­džiuo­se ir Jo­vai­šiš­kė­je. Iš ten nuo­te­kos vamz­dy­nais bus trans­por­tuo­ja­mos į Plun­gės nuo­te­kų va­lyk­lą. Taip pat nu­ma­to­ma įreng­ti tin­klus da­ly­je Kau­šė­nų ir Prū­sa­lių ko­lek­ty­vi­nių so­dų (apie 5 km) bei re­konst­ruo­ti apie 4 km nuo­te­kų tin­klų Plun­gės mie­te.
Gam­tos ser­gė­to­jai: tvar­kos trūks­ta
Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­ja Ire­na La­ta­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad tiems, ku­rie ter­šia gam­tą ne­tvar­kin­go­mis nuo­te­ko­mis, gre­sia pi­ni­gi­nės nuo­bau­dos. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 268 str. nu­ro­do, kad fi­zi­niams as­me­nims pir­mą kar­tą jos ga­li siek­ti 90–170 eu­rų, ju­ri­di­niams as­me­nims ir pa­rei­gū­nams – 150–300 eu­rų. Pa­kar­to­ti­nai nu­sta­čius pa­žei­di­mus, bau­dos ge­ro­kai di­des­nės. Ve­dė­ja ap­gai­les­tau­ja, kad vis dar pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai žmo­nių są­mo­nin­gu­mas, tvar­kant at­lie­kas, pa­si­bai­gia iš­lei­džiant jas į kai­my­nų dar­žą ar kūd­rą. „To­kie žmo­nės nei pa­tys sa­ve ger­bia, nei ki­tus“, – pik­ti­no­si I. La­ta­kai­tė.
Pa­sak Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros va­do­vės, bū­na ir taip, kad žmo­gus nu­spren­džia įsi­reng­ti nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nį, ta­čiau ne­mo­ka jo eks­plo­a­tuo­ti. Ko­kia nau­da, jei su­si­kau­pęs tu­ri­nys ne­iš­va­lo­mas? „Įė­jus į kie­mą, iš kar­to ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ar vei­kia va­ly­mo įren­gi­nys. Nuo­te­kų kva­pas vis­ką iš­duo­da“, – pa­sa­ko­ja I. La­ta­kai­tė. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­ste­bi, kad nuo­te­kų duo­bės iš­trau­kia­mos per re­tai – žmo­nės lin­kę pa­tau­py­ti sau­gios ir tvar­kin­gos ap­lin­kos są­skai­ta.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų lau­kia pa­tik­ros. Tre­či­ą­jį šių me­tų ket­vir­tį ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pla­nuo­ja ap­si­lan­ky­ti se­niū­ni­jo­se ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip žmo­nės tvar­ko bui­ti­nes nuo­te­kas. „Įspė­ji­mų tik­rai ne­be­tai­ky­si­me, nes vi­si gy­ven­to­jai pri­va­lo ži­no­ti, kaip tvar­kin­gai pri­žiū­rė­ti nuo­te­kos, apie tai kal­bė­ta ne kar­tą“, – in­for­ma­vo Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­ja.
Ruo­šia­ma­si griež­tiems po­ky­čiams
Dėl ne­tin­ka­mo Mies­tų nuo­te­kų di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prieš Lie­tu­vą yra pra­dė­ju­si pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą. Vie­na prie­žas­čių, dėl ko ši pro­ce­dū­ra pra­dė­ta, – ne­pa­siek­ta, jog 58-iuo­se ag­lo­me­ra­ci­jo­se (tarp jų ir Plun­gė) ne ma­žiau kaip 98 proc. nuo­te­kų bū­tų tvar­ko­ma cen­tra­li­zuo­tai. Pa­si­ro­do, ir li­kę 2 proc. in­di­vi­du­a­liai tvar­ko­mų nuo­te­kų ne­ati­tin­ka ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.
Bir­že­lį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai bu­vo su­si­ti­kę su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vais ir jiems pri­sta­tė veiks­mų pla­ną, kaip ke­ti­na­ma spręs­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją. Svar­bu ži­no­ti, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ren­gia Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Vie­nas iš es­mi­nių po­ky­čių – te­ri­to­ri­jo­se, kur gy­ve­na dau­giau kaip 2 tūkst. žmo­nių, pri­va­lės veik­ti cen­tra­li­zuo­tos nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mos, prie ku­rių per 9 mė­ne­sius pri­va­lo­ma tvar­ka tu­rės pri­si­jung­ti vi­si ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai. Taip pat bus ieš­ko­ma bū­dų, kaip gy­ven­to­jams at­pi­gin­ti ir su­pap­ras­tin­ti pri­si­jun­gi­mo kaš­tus.
Tuo tar­pu in­di­vi­du­a­liai tvar­ky­ti nuo­te­kas bus ga­li­ma tik iš­im­ti­niais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, kai ties­ti cen­tra­li­zuo­tus tin­klus ne­ap­si­mo­ka fi­nan­siš­kai. Ir tai bus lei­džia­ma da­ry­ti nau­do­jant tik to­kius įren­gi­nius, ku­riuo­se nuo­te­kų su­tvar­ky­mo efek­ty­vu­mas bū­tų toks pat, koks tai­ko­mas tų ag­lo­me­ra­ci­jų (mies­tų) nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niams, pa­vyz­džiui, nau­do­jant san­da­rius nuo­te­kų kau­pi­mo re­zer­vu­a­rus, iš ku­rių nuo­te­kos iš­ve­ža­mos ir iš­va­lo­mos ag­lo­me­ra­ci­jos va­ly­mo įren­gi­niuo­se. Iki 2019 m. Lie­tu­vo­je ke­ti­na­ma su­kur­ti ir in­di­vi­du­a­lių nuo­te­kų tvar­ky­mo re­gist­rą, ku­ria­me bū­tų kau­pia­ma ir sau­go­ma in­for­ma­ci­ja apie to­kių nuo­te­kų tvar­ky­mo vie­tą, tam nau­do­ja­mus įren­gi­nius ir bū­dus.
Lie­tu­vai ne­įvyk­džius Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mų, ši pri­va­lės kreip­tis į Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo teis­mą.

http://www.pzinios.lt/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/20170705_aplinka1/215854-1-lit-LT/20170705_aplinka1_medium.jpg