Įmonės rekvizitai:                                                                                    Skubi pagalba:
Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“                                         Įvykus vandentiekio avarijai: tel. (8448) 52256                                            
Medelyno g. 41, Noriškių k.
LT-90103  Plungės r.                                                                                 Įvykus nuotekų tinklų avarijai: tel. (8448) 44243
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre                     
Kodas   169845485                                                                                   Avarinė tarnyba dirba : nuo 7:00 iki 19:00
PVM mokėtojo kodas LT 698454811
Tel.  (8448) 51641
Faks. (8448) 51483
El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
Pradžia

PostHeaderIcon Laikraštis „Plungės žinios“ rašo...

At­sa­kin­gas bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mas – kiek­vie­no pa­rei­ga

 

2017-07-04

 

http://www.pzinios.lt/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/20170705_aplinka/215851-1-lit-LT/20170705_aplinka_medium.jpg

Šian­dien su ap­lin­ko­sau­ga su­si­ję klau­si­mai tam­pa vis la­biau ak­tu­a­lūs. Ne­re­tai su­si­du­ria­ma su gam­tos prie­žiū­ra ir (ne)at­sa­kin­gu po­žiū­riu į ap­lin­ką, kai ten­ka kal­bė­ti ir apie bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mą. Kaip šis klau­si­mas spren­džia­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je? Ko­kius spren­di­mus pri­ima mū­sų mies­to ir kai­mų gy­ven­to­jai, kai no­ri su­si­tvar­ky­ti bui­ty­je su­si­kau­pu­sias nuo­te­kas? At­sa­ky­mų pa­ban­dė­me ieš­ko­ti kal­bin­da­mi šio­je sri­ty­je dir­ban­čius spe­cia­lis­tus.

Plun­gė ple­čia nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­mą
Bui­ti­nės at­lie­kos pa­pras­tai tvar­ko­mis tri­mis bū­dais: pa­ti­ki­ma tai da­ry­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jui, įsi­ren­gia­ma nuo­te­kų duo­bė ar­ba nuo­te­kų va­lyk­la. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je šią sri­tį pri­žiū­ri UAB „Plun­gės van­de­nys“. Kaip mi­nė­jo ben­dro­vės vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Ar­vy­das Jur­kai­tis, apie 98 proc. Plun­gės mies­to ir apie 71 proc. ra­jo­no gy­ven­to­jų yra pri­si­jun­gę prie cen­tra­li­zuo­tos nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­mos. Tai be­ne efek­ty­viau­sia prie­mo­nė tin­ka­mai tvar­ky­ti na­mų ūkiuo­se su­si­kau­pian­čias bui­ti­nes nuo­te­kas. Cen­tra­li­zuo­tas bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mas pa­rem­tas dar­nia veik­la – nuo­te­kos su­ren­ka­mos tin­klais ir iš­va­lo­mos nuo­te­kų va­lyk­lo­se. Pas­ta­rų­jų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ne­ma­žai. „Bui­ti­nių nuo­te­kų va­lyk­los yra Var­ka­liuo­se (Plun­gės mies­to, prie jų pri­jung­ti ir Bab­run­go bei Prū­sa­lių, Kau­šė­nų nuo­te­kų tin­klai), Sta­ne­liuo­se, Stal­gė­nuo­se, Mi­la­šai­čiuo­se, Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Žli­bi­nuo­se, Kan­tau­čiuo­se, Al­sė­džiuo­se, Ša­tei­kiuo­se, Nar­vai­šiuo­se, Alek­san­dra­ve, Pla­te­liuo­se, Kar­klė­nuo­se ir Ku­liuo­se, iš vi­so jų – 14. Ne­pri­si­jun­gę prie nuo­te­kų sis­te­mos ar ten, kur jos nė­ra, gy­ven­to­jai pri­va­lo tvar­ky­ti nuo­te­kas in­di­vi­du­a­liai: vie­ti­nė­se nuo­te­kų va­lyk­lo­se ar iš­ve­ža­muo­se re­zer­vu­a­ruo­se. Tiks­lios in­di­vi­du­a­laus nuo­te­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos kol kas nė­ra“, – si­tu­a­ci­ją, kaip tvar­ko­mos nuo­te­kos mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je, ko­men­ta­vo A. Jur­kai­tis.


Kaip ir mi­nė­jo „Plun­gės van­de­nų“ in­ži­nie­rius, vis­gi ne vi­si gy­ven­to­jai nau­do­ja­si cen­tra­li­zuo­ta sis­te­ma. To­kiu at­ve­ju nuo­te­kų tvar­ky­mui pa­si­ren­ka­mos ki­tos al­ter­na­ty­vos – pa­si­rū­pi­na­ma įsi­reng­ti nuo­te­kų duo­bę-re­zer­vu­a­rą ar nuo­te­kų va­lyk­lą. Ar tai tin­ka­mas spren­di­mas? A. Jur­kai­čio ma­ny­mu, jei yra ga­li­my­bė jung­tis prie cen­tra­li­zuo­tos at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos, rei­kė­tų ja pa­si­nau­do­ti, nes ta­da ne­rei­kia rū­pin­tis su­si­kau­pu­sių at­lie­kų iš­ve­ži­mu. Be to, vie­ti­nės va­lyk­los įren­gi­mas dau­gu­ma at­ve­jų bū­na bran­ges­nis už pri­si­jun­gi­mą prie nuo­te­kų sis­te­mos. „Vie­ti­nes va­lyk­las siū­ly­čiau nau­do­ti tik ten, kur nė­ra cen­tra­li­zuo­tų tin­klų ir ar­ti­miau­siu me­tu jų įreng­ti ne­nu­ma­to­ma“, – sa­ko spe­cia­lis­tas.
Pa­sak A. Jur­kai­čio, ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad dar daug kur kai­muo­se ne­ga­li­ma jung­tis prie cen­tra­li­zuo­tų tin­klų, nes jų tie­siog nė­ra. Kaip pa­ste­bi in­ži­nie­rius, jei to­kia ga­li­my­bė yra, di­džio­ji da­lis gy­ven­to­jų no­riai pri­si­jun­gia prie cen­tra­li­zuo­tos sis­te­mos, ta­čiau kai ku­rie vis­gi ne­su­pran­ta, kad gam­tos ter­ši­mas at­si­grę­žia prieš juos pa­čius ir jų vai­kus. „Šiuo me­tu ra­jo­ne ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie nuo­te­kų tin­klų dar tu­ri apie 300 na­mų ūkių, ta­čiau pa­na­šiai pu­sė jų gy­ven­to­jų dir­ba už­sie­ny­je ir nuo­lat ne­gy­ve­na, da­lis ne­tu­ri įsi­ren­gę net tu­a­le­tų ar vo­nių“, – pro­ble­mas, su ku­rio­mis ten­ka su­si­dur­ti, dės­to pa­šne­ko­vas.
Vis­gi svei­kin­ti­na tai, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­ma nuo­la­tos ple­čia­ma. 2013 me­tais pa­sta­ty­tos nuo­te­kų va­lyk­los ir įreng­ti tin­klai Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Ku­liuo­se, Ša­tei­kiuo­se, Al­sė­džiuo­se. 2018–2019 m. nu­ma­to­ma įreng­ti nuo­te­kų tin­klus Glau­džiuo­se ir Jo­vai­šiš­kė­je. Iš ten nuo­te­kos vamz­dy­nais bus trans­por­tuo­ja­mos į Plun­gės nuo­te­kų va­lyk­lą. Taip pat nu­ma­to­ma įreng­ti tin­klus da­ly­je Kau­šė­nų ir Prū­sa­lių ko­lek­ty­vi­nių so­dų (apie 5 km) bei re­konst­ruo­ti apie 4 km nuo­te­kų tin­klų Plun­gės mie­te.
Gam­tos ser­gė­to­jai: tvar­kos trūks­ta
Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­ja Ire­na La­ta­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad tiems, ku­rie ter­šia gam­tą ne­tvar­kin­go­mis nuo­te­ko­mis, gre­sia pi­ni­gi­nės nuo­bau­dos. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 268 str. nu­ro­do, kad fi­zi­niams as­me­nims pir­mą kar­tą jos ga­li siek­ti 90–170 eu­rų, ju­ri­di­niams as­me­nims ir pa­rei­gū­nams – 150–300 eu­rų. Pa­kar­to­ti­nai nu­sta­čius pa­žei­di­mus, bau­dos ge­ro­kai di­des­nės. Ve­dė­ja ap­gai­les­tau­ja, kad vis dar pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai žmo­nių są­mo­nin­gu­mas, tvar­kant at­lie­kas, pa­si­bai­gia iš­lei­džiant jas į kai­my­nų dar­žą ar kūd­rą. „To­kie žmo­nės nei pa­tys sa­ve ger­bia, nei ki­tus“, – pik­ti­no­si I. La­ta­kai­tė.
Pa­sak Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros va­do­vės, bū­na ir taip, kad žmo­gus nu­spren­džia įsi­reng­ti nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nį, ta­čiau ne­mo­ka jo eks­plo­a­tuo­ti. Ko­kia nau­da, jei su­si­kau­pęs tu­ri­nys ne­iš­va­lo­mas? „Įė­jus į kie­mą, iš kar­to ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ar vei­kia va­ly­mo įren­gi­nys. Nuo­te­kų kva­pas vis­ką iš­duo­da“, – pa­sa­ko­ja I. La­ta­kai­tė. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­ste­bi, kad nuo­te­kų duo­bės iš­trau­kia­mos per re­tai – žmo­nės lin­kę pa­tau­py­ti sau­gios ir tvar­kin­gos ap­lin­kos są­skai­ta.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų lau­kia pa­tik­ros. Tre­či­ą­jį šių me­tų ket­vir­tį ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pla­nuo­ja ap­si­lan­ky­ti se­niū­ni­jo­se ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip žmo­nės tvar­ko bui­ti­nes nuo­te­kas. „Įspė­ji­mų tik­rai ne­be­tai­ky­si­me, nes vi­si gy­ven­to­jai pri­va­lo ži­no­ti, kaip tvar­kin­gai pri­žiū­rė­ti nuo­te­kos, apie tai kal­bė­ta ne kar­tą“, – in­for­ma­vo Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­ja.
Ruo­šia­ma­si griež­tiems po­ky­čiams
Dėl ne­tin­ka­mo Mies­tų nuo­te­kų di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prieš Lie­tu­vą yra pra­dė­ju­si pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą. Vie­na prie­žas­čių, dėl ko ši pro­ce­dū­ra pra­dė­ta, – ne­pa­siek­ta, jog 58-iuo­se ag­lo­me­ra­ci­jo­se (tarp jų ir Plun­gė) ne ma­žiau kaip 98 proc. nuo­te­kų bū­tų tvar­ko­ma cen­tra­li­zuo­tai. Pa­si­ro­do, ir li­kę 2 proc. in­di­vi­du­a­liai tvar­ko­mų nuo­te­kų ne­ati­tin­ka ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.
Bir­že­lį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai bu­vo su­si­ti­kę su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vais ir jiems pri­sta­tė veiks­mų pla­ną, kaip ke­ti­na­ma spręs­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją. Svar­bu ži­no­ti, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ren­gia Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Vie­nas iš es­mi­nių po­ky­čių – te­ri­to­ri­jo­se, kur gy­ve­na dau­giau kaip 2 tūkst. žmo­nių, pri­va­lės veik­ti cen­tra­li­zuo­tos nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mos, prie ku­rių per 9 mė­ne­sius pri­va­lo­ma tvar­ka tu­rės pri­si­jung­ti vi­si ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai. Taip pat bus ieš­ko­ma bū­dų, kaip gy­ven­to­jams at­pi­gin­ti ir su­pap­ras­tin­ti pri­si­jun­gi­mo kaš­tus.
Tuo tar­pu in­di­vi­du­a­liai tvar­ky­ti nuo­te­kas bus ga­li­ma tik iš­im­ti­niais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, kai ties­ti cen­tra­li­zuo­tus tin­klus ne­ap­si­mo­ka fi­nan­siš­kai. Ir tai bus lei­džia­ma da­ry­ti nau­do­jant tik to­kius įren­gi­nius, ku­riuo­se nuo­te­kų su­tvar­ky­mo efek­ty­vu­mas bū­tų toks pat, koks tai­ko­mas tų ag­lo­me­ra­ci­jų (mies­tų) nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niams, pa­vyz­džiui, nau­do­jant san­da­rius nuo­te­kų kau­pi­mo re­zer­vu­a­rus, iš ku­rių nuo­te­kos iš­ve­ža­mos ir iš­va­lo­mos ag­lo­me­ra­ci­jos va­ly­mo įren­gi­niuo­se. Iki 2019 m. Lie­tu­vo­je ke­ti­na­ma su­kur­ti ir in­di­vi­du­a­lių nuo­te­kų tvar­ky­mo re­gist­rą, ku­ria­me bū­tų kau­pia­ma ir sau­go­ma in­for­ma­ci­ja apie to­kių nuo­te­kų tvar­ky­mo vie­tą, tam nau­do­ja­mus įren­gi­nius ir bū­dus.
Lie­tu­vai ne­įvyk­džius Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mų, ši pri­va­lės kreip­tis į Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo teis­mą.

http://www.pzinios.lt/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/20170705_aplinka1/215854-1-lit-LT/20170705_aplinka1_medium.jpg