Paskutinis atnaujinimas 2019-10-15

 

Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė

                      UAB „Plungės vandenys” eksploatuoja 35 vandenvietes: Plungės, Alsėdžių I, Alsėdžių II, Alsėdžių III (Alsėdžių vandenvietės yra sužiedintos, 2018 m. iš II ir III vandenviečių vanduo nebuvo tiekiamas), Lieplaukalės, Babrungėnų (nebėra vartotojų), Glaudžių, Jovaišiškės, Kulių, Karklėnų, Stonaičių (perimta nuo 2018 m. lapkričio 1 d.), Grumblių I, Grumblių II (Grumblių I ir II vandenvietė yra sužiedintos), Stanelių, Merkelių, Platelių, Beržoro, Užpelkių, Dovainių, Gintališkės I, Gintališkės II (Gintališkės I ir II vandenvietės yra sužiedintos), Gilaičių, Stalgėnų, Milašaičių, Aleksandravo, Šateikių, Kadaičių, Alksnėnų, Narvaišių, Žemaičių Kalvarijos I, Žemaičių Kalvarijos III (Žemaičių Kalvarijos I ir III vandenvietės yra sužiedintos, 2018 m. iš III vandenvietės vanduo nebuvo tiekiamas), Gegrėnų, Žlibinų, Kantaučių, Keturakių. Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę kontroliuoja UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorija, turinti Maisto tvarkymo subjekto laboratorijos patvirtinimo leidimą 2014-09-29 Nr. LPL – 5. Geriamojo vandens tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”.

                      2018 metų atliktų tyrimų duomenimis bendrovei priklausančių vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje neaptikta mikrobinės taršos rodiklių – nerasta nei žarninių lazdelių (E coli), nei žarninių enterokokų.

Eilę metų tiriamų toksinių (cheminių) rodiklių, t. y. stibio, arseno, benzeno, benzpireno, boro, bromato, kadmio, chromo, vario, cianido, 1,2-dichloretano, fluorido, švino, gyvsidabrio, nikelio, nitrato, nitrito, aldrino, dieldrino, heptachloro, heptachlorepoksido, kitų pesticidų, pesticidų sumos, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, seleno, tetrachloreteno ir trichloreteno, haloformų sumos vertės ne tik kad neviršija Lietuvos higienos normoje nurodytų ribinių rodiklių verčių, bet, daugeliu atveju, yra žymiai mažesnės (pvz., arseno kiekis visų vandenviečių tiekiamame vandenyje yra mažesnis už 1 µg/l). Toksinių (cheminių) rodiklių, išskyrus nitratą ir nitritą (juos atlieka UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorija), tyrimus geriamajame vandenyje atliko AB „Klaipėdos vanduo” Geriamojo vandens tyrimo laboratorija.

Indikatorinių rodiklių, t. y. aliuminio, amonio, chlorido, savitojo elektrinio laidžio, vandenilio jonų koncentracijos, bendrosios geležies, mangano, kvapo slenksčio, permanganato indekso, sulfato, natrio, skonio slenksčio, kolonijas sudarančių vienetų 22 °C temperatūroje, koliforminių bakterijų, drumstumo specifikuotų rodiklių verčių 2018 metais neviršijo Plungės, Alsėdžių I, Lieplaukalės, Stanelių, Platelių, Stalgėnų, Šateikių, Narvaišių, Žlibinų vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo. Kitų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje yra randamos amonio, bendrosios geležies bei mangano didesnės, nei nustato Lietuvos higienos norma, koncentracijos.

2018 metais Karklėnų, Stanelių ir Kantaučių vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje buvo nustatytos parametrų (tričio ir indikacinės dozės) vertės, kurios buvo mažesnės už higienos normoje nurodytas parametrų vertes. Tyrimus atliko Radiacinės saugos centras.

  Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė už 2018 m. (lentelė)
 
                      2019 m. geriam. vandens A grupės rodikliai, I ketvirtis

                       2019 m. geriam. vandens A grupės rodikliai, II ketvirtis
                       2019 m. geriam. vandens A grupės rodikliai, III ketvirtis

  Atitekančių ir išleidžiamų nuotekų kokybė, 2018 metai