alt

  2017-03-24                                                                                          

PROJEKTO NR. 05.1.1-APVA-R-007-81-0001

       

Vandentvarkos gerovės tikslų vedina UAB „Plungės vandenys“, 2017 m. gavusi finansavimą iš Sanglaudos fondo, 2017 m. vasario 28 d. pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“ finansavimo. Sutartis pasirašyta atsižvelgiant į tai, kad 2017m. sausio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-102 projektui skirtos finansavimo lėšos. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.000.974,81 Eur. Iš jų 850.828,59 Eur Sanglaudos fondo lėšos, 150.146,22 Eur Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Projekto vykdytojas UAB „Plungės vandenys“, partneris Plungės rajono savivaldybės administracija.
Investicijų projektu sprendžiama nustatyta problema: paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos Plungės mieste trūkumas dėl esamos infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo.
Problemai spręsti, iškeltas projekto tikslas – sumažinti Plungės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.
Projekto tikslui pasiekti numatomas uždavinys: paviršinių nuotekų tinklų infrastuktūros plėtra modernizuojant ir nutiesiant tinklus bei inventorizuojant nuotakyno sistemą.
Projekto metu įgyvendinamos veiklos: paviršinių nuotekų tinklų plėtra ir esamos infrastruktūros modernizavimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizavimas.
Projektu siekiami rezultatai:
-rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus, km – 1,286 (Rietavo -Minijos, Rietavo-Aušros-Čiurlionio – Laisvės gatvėse);

-naujai nutiesti paviršinių nuotekų tinklus, km – 4,619 (Kepyklos-Paupio-S.Daukanto, Dariaus irGirėno, Lankos-Šaltinio-Taikos, Sukilėlių-A.Vaišvilos- Vaižganto, Paprūdžio- Birutės, M.Pečkauskaitės-Plechavičiaus-Mažosios Lietuvos gatvėse);
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir rekonstruota infrastruktūra– 130,6 ha.
Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc. – 20,15 (6,88 km).
Pagrindinės projekto tikslinės grupės: Plungės miesto gyventojai ir Plungės mieste veikiantys ūkio subjektai.
Įgyvendinus projekto veiklas bus išspręstos projekto problemos, t.y. bus pašalintos lietaus ir ištirpusio sniego nuotekos iš dalies Plungės miesto gyvenamos teritorijos, pagerinta gatvių būklė ir eismosąlygos, nebebus užtvindomos gatvės, namų rūsiai, gamybinės bei komercinės patalpos.
Be aiškiai išmatuojamų projekto rezultatų, papildomai bus pasiekta ir sudėtingai išmatuojamasocialinė ekonominė nauda Plungės miesto gyventojams ir verslo subjektams:
-bus sumažinta Plungės miesto gatvių užtvindymo paviršinėmis (lietaus) nuotekomis rizika ir neigiamas poveikis aplinkai bei ekonomikai;
-bus sumažinta grunto po asfalto danga bei pastatų pamatų išplovimo rizika, o tai padės išsaugoti gatvių paviršių dangas, pastatus ir užtikrins jų tinkamą ilgalaikį eksploatavimą;
-bus gerinama aplinkos kokybė, nes nesurenkant bei nevalant nuotekų su lietaus vandeniu nešamos nuosėdos, šiukšlės ir teršalai patenka į gruntą ir/arba paviršinius vandens telkinius ir tokiu būdu teršia aplinką;
-išaugs savivaldybės gyventojų pasitikėjimas ir pasitenkinimas vietos valdžios institucijomis;
-pagerės Plungės rajono savivaldybės įvaizdis;
-padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams.
Šiuo metu vykdomas darbų pirkimas. Darbai bus atlikti per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.