PROJEKTO NR. 05.3.2-APVA-R-014-81-0001

         

Vandentvarkos gerovės tikslų vedina UAB „Plungės vandenys“, 2017 m. gavusi finansavimą iš Sanglaudos fondo, 2017 m. gegužės 29 d. pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ finansavimo. Sutartis pasirašyta atsižvelgiant į tai, kad 2017m. gegužės 4 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-371 projektui skirtos finansavimo lėšos. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3.122.969,90 Eur. Iš jų 1.737.733,00 Eur Sanglaudos fondo lėšos, 1.385.236,90 Eur UAB Plungės vandenys“ lėšos. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekto vykdytojas UAB „Plungės vandenys“.
         Projekto tikslas – suteikti galimybes Plungės miesto ir rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Plungės rajono savivaldybėje. Numatomos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ investicijos prisidės prie Plungės miesto bei rajono gyvenviečių socialinės – ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo. Projektu nustatyta problema: kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Plungės mieste bei rajone trūkumas dėl esamos infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo. Projekto tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:
      1.Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas nutiesiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus Plungės rajono Kaušėnų, Prūsalių, Glaudžių, Jovaišiškės kaimuose bei pastatant vandens gerinimo įrenginius Narvaišių kaime.
      2.Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas rekonstruojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus Plungės mieste.
         Kaušėnų kaime numatoma: Pakloti vandens tiekimo tinklų – 1,31 km. Sudaryti galimybę prisijungti prie tinklų 109 gyventojams. Pakloti nuotekų surinkimo tinklų – 1,616 km. Sudaryti galimybę prisijungti prie tinklų 151 gyventojui.
         Prūsalių kaime numatoma: Pakloti vandens tiekimo tinklų – 2,70 km. Sudaryti galimybę prisijungti prie tinklų 153 gyventojams. Pakloti nuotekų tinklų – 3,555 km. Sudaryti galimybę prisijungti prie tinklų 166 gyventojams.
         Glaudžių kaime: Pakloti vandens tiekimo tinklų – 1,68 km. Pakloti nuotekų tinklų – 4,688 km.
Prie vandentiekio tinklų prisijungs 165 gyventojai, prie nuotekų tinklų – 129 gyventojai.
         Jovaišiškės kaime: Pakloti nuotekų tinklų – 2,885 km., pakloti vandens tiekimo tinklų – 1,38 km.
Sudaryti galimybę prisijungti prie nuotekų tinklų 65 gyventojams, prie vandentiekio tinklų – 84 gyventojams.
         Glaudžių ir Jovaišiškės gyventojams geriamasis vanduo bus atvestas iš Plungės miesto, todėl gyventojai galės naudotis higienos normas atitinkančiu vandeniu.
         Narvaišių kaime: Pastatyti vandens gerinimo įrenginius – 1 – 8 m3/h. Prie VGĮ prisijungs 229 gyventojai.
         Plungės mieste: Rekonstruoti vandens tiekimo tinklų – 0,91 km. Rekonstruoti nuotekų tinklų – 4,07 km.
         Projekto tikslinės grupės yra Plungės miesto bei Plungės rajono Kaušėnų, Prūsalių, Glaudžių, Jovaišiškės, Narvaišių k.gyventojai: pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis – gauti aukščiausios kokybės vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas.
     Šiuo metu vykdomas darbų pirkimas tinklų statybai ir rekonstrukcijai. Darbai bus atlikti per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.