Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Daugiau informacijos

Asmens duomenų apsauga

Paskutinis  atnaujinimas 2019-11-06

Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Plungės vandenys“ asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Plungės vandenys“

Juridinio asmens kodas: 169845485

Adresas: Medelyno g.41, Noriškiai  Plungės r.

Duomenų apsaugos pareigūnas: saugos darbe organizatorius Stanislovas Saudargas

El. p.: stanislovas.saudargas@plungesvandenys.lt

Tel. Nr. (8 448) 51502

KLIENTŲ INFORMAVIMO PRANEŠIMAS

 UAB „Plungės vandenys“ (toliau –Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis. Pateikiame informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, įsigaliojęs 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad UAB „Plungės vandenys“ savo klientų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

         – siekdama teikti klientų aptarnavimo paslaugas;

         – skolų administravimo tikslais;

         – skundų, prašymų nagrinėjimui;

         – informavimo ir komunikacijos;

         – statistinių tyrimų ir apklausos vykdymo tikslais.

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkomi, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, siekdami įmonės kaštų optimizavimo ar viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo tikslu. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni.

Bendrovė tvarko šiuos duomenis:

– asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;

– kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kt.;

– duomenis, susijusius su paslaugų teikimu: sutarties numerį, mokėtojo kodą, informacijos siuntimo adresą, skaitiklių numerius ir rodmenis, sąskaitų, priskaitymų ir apmokėjimų duomenis (mokėjimo data, mokėjimo suma, likusi nepadengta suma, permoka, apmokėjimo būdas, mokėjimų istorija, e. sąskaitų duomenys ir kt.), duomenis apie įsiskolinimą bei skolos padengimą, informaciją apie teikiamas paslaugas, informacija apie nekilnojamojo turto savininkus ir su turtu susijusias sudarytas nuomos sutartis, įgaliotų asmenų duomenys ir kt.;

– duomenis, gaunamus vykdant teisės aktų reikalavimus (tik vartotojų, kurie gavo piniginę socialinę paramą): bendrai gyvenančių asmenų skaičių ir jų pajamas, vidutines vieno asmens pajamas per mėnesį, gyvenamąją vietą deklaravusių arba nuomojančių asmenų, taip pat pensininkų ar neįgalumo pažymėjimą turinčių asmenų skaičių, prašymo skirti piniginę paramą identifikacinį kodą, taip pat šių duomenų pagrindu apskaičiuotų ir pritaikytų kompensacijų sumas (kompensacijos dydis, data, terminas);

– duomenis dėl kreipimosi į teismą (dėl skolos priteisimo, kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir kt.), teismo sprendimo datą, numerį, priteistos skolos dydį, duomenis apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus;

– asmenų, skambinančių arba kuriems skambinama dėl Bendrovės teikiamų paslaugų, pokalbio datą, laiką, trukmę, , telefono numerį, iš kurio skambinta, asmens vardą ir pavardę, kitą informaciją, kurią asmuo suteikia;

– asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo perimetrą, vaizdo duomenis;

– kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Bendrovė asmens duomenis gauna:

– tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);

– įstatymų numatytais atvejais – iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, apylinkės ir apygardos teismų (teismo sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis), antstolio (apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus);

– iš trečiųjų šalių, vadovaujantis pasirašytomis sutartimis, pvz.: iš Plungės miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus (pažyma apie teisę į kompensaciją – vardas, pavardė, vidutinės mėnesinės pajamos, kompensacijos dydis, kartu gyvenančių asmenų skaičius, data, terminas), duomenys gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.

 

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

– susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

– reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

– tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

– tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

– tam tikrais atvejais, teisę į duomenų sunaikinimą (teisė sunaikinti);

– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

– kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, teisę nesutikti arba bet kada atšaukti savo duotą sutikimą.

Patvirtiname, kad Bendrovė duomenys tvarko laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. 

Bendrovė teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai. Kitais atvejais, Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Mes turime teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz.: sąskaitų išrašymo, apmokėjimo, skolų administravimo ar kitiems) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip. Duomenų tvarkytojai tvarkys Jūsų asmens duomenis tik pagal rašytinius mūsų nurodymus ir negalės Jūsų asmens duomenų panaudoti kitais tikslais, kaip tik paslaugų teikimo mums tikslu.

Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas. Tais atvejais, kai sudaromos paslaugų sutartys su socialinio būsto nuomininkais, asmens duomenys apie įsiskolinimą už paslaugas (vardas, pavardė, kliento kodas, adresas, skolos dydis, terminai, delspinigiai, taip pat kita su įsiskolinimu susijusi informacija) teikiami socialinio būsto savininkui – Plungės miesto savivaldybės administracijai. Mes galime teikti klientų, kurie yra skolingi, duomenis skolų išieškojimo įmonėms tik tuo atveju, jeigu klientui paštu ir/arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikėme rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą ir per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią mes išsiuntėme (pateikėme) duomenų subjektui priminimą, skola liko nepadengta ir (arba) mokėjimo terminas nebuvo atidėtas arba duomenų subjektas pagrįstai neginčijo skolos.

Asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Jūsų asmens duomenys tvarkomi paslaugų teikimo metu ir 5 metus po paslaugų teikimo, išskyrus atvejus, kai teisės aktai ar Bendrovės“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės numato kitokius tvarkymo terminus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Šis informavimo pranešimas peržiūrimas ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę šį dokumentą, informuosime apie pasikeitimus.

Dokumentas patvirtintas 2018-07-09 UAB „Plungės vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. 41.